PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Începând cu 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.


CRFPA VÂLCEA a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat și încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare, iar în raportul de colaborare cu instituția noastră, dumneavoastră aveți obligația de a respecta prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

În acest sens, vă informăm că:

1. Regulamentul (UE) 2016/679:

- este direct aplicabil în toate statele membre UE

- protejează drepturile tuturor persoanelor fizice aflate pe teritoriul UE, indiferent de situarea geografică a operatorului de date

- extinde sfera de aplicare și asupra operatorilor de date stabiliți în afara UE, în măsura în care bunurile și/sau serviciile acestora sunt adresate (și) persoanelor aflate pe teritoriul UE (acești operatori de date vor trebui să respecte regulile și principiile stabilite de Regulament).

Regulamentul stabilește un set unic de reguli, destinat protejării vieții private a persoanelor fizice de pe teritoriul Uniunii Europene.

2. Drepturile persoanelor vizate:

Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obține de la CRFPA VÂLCEA, la cerere, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum și următoarele informații:

- informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele

- comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor

- informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă

- informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate

- informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor CRFPA VÂLCEA, în conformitate cu dispozițiile legale

CRFPA VÂLCEA este obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

Dreptul de intervenție asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obține, în mod gratuit, de la CRFPA VÂLCEA, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată la CRFPA VÂLCEA:

1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte

2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile RGPD/2016

3. notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat


Dreptul de opoziție: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată CRFPA VÂLCEA, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în alt scop decât cele menționate mai sus, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

CRFPA VÂLCEA este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

3. Activitățile principale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) și ale instituțiilor subordonate acesteia, pentru care este necesară prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt:

- înregistrarea persoanei aflate în căutarea unui loc de muncă

- încadrarea pe piața muncii

- stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă

- mobilitatea forței de muncă

- organizarea burselor de locuri de muncă

- prestarea serviciilor de formare profesională

- realizarea analizelor statistice

- efectuarea de plăți

- medierea pe locurile de muncă vacante

4. Datele cu caracter personal prelucrate sunt, după caz:

- DATE SIMPLE: date de identificare a bunurilor personale, date de contact, identificatori acte de identitate, date despre educație, istoric angajări, CV, alte date despre persoană, familie etc.

- DATE FINANCIARE: informații legate de conturi bancare, venituri salariale și venituri din alte surse, facilități fiscale sau beneficii sociale, obligații fiscale, date despre situația financiară

- DATE DESPRE COMPORTAMENT: înregistrări CCTV, evaluarea performanțelor

- DATE SPECIALE: date medicale, date despre condamnări